Misja Klastra

Misją WK ICT jest koordynowanie silnej i elastycznej organizacji zrzeszającej niezależne podmioty (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, uczelnie i jednostki naukowe oraz osoby fizyczne) oraz współpracującej z jednostkami samorządowymi z terenu Polski Wschodniej potrafiącej w oparciu o potencjał swoich członków i partnerów krajowych oraz zagranicznych sprostać każdemu zadaniu komercyjnemu i społecznemu finansowanemu ze środków prywatnych lub publicznych (w tym zadaniom o charakterze innowacyjnym i międzynarodowym)  z zakresu informatyzacji i telekomunikacji w szczególności w obszarach takich jak: energetyka i OZE, edukacja i szkolnictwo wyższe, administracja i samorząd, komunikacja i  media, multimedia i turystyka, logistyka i transport, rolnictwo, ochrona zdrowia, klastry i IOB.

Wizja Klastra

Wizja Wschodniego Klastra ICT, to: nowoczesna, atrakcyjna dla swoich członków, partnerów i klientów, rozpoznawalna zarówno w skali lokalnej, ogólnokrajowej jak i międzynarodowej organizacja otoczenia biznesu integrująca środowiska biznesowe, naukowe przy wsparciu władz samorządowych i zagranicznych partnerów branży ICT.

Wartości Wschodniego Klastra ICT, to:
  • wiarygodność
  • innowacyjność w działaniu
  • przedsiębiorczość
  • profesjonalizm
  • wzajemne zaufanie