Internacjonalizacja WK ICT

Internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienie klastrów i ich współpraca na poziomie ponadnarodowym, stanowi nowy trend w dziedzinie klasteringu. Nawiązując do definicji Portera, fundamentalną przesłanką dla powstania i rozwoju klastra jest geograficzna bliskość tworzących go podmiotów (M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246). Koncentracja przestrzenna umożliwia bowiem intensywne przepływy informacji i wiedzy pomiędzy firmami tworzącymi powiązanie. Sprzyja to procesom uczenia się, kreowania innowacji oraz podnoszenia kompetencji.

Jednakże tempo zmian, jakie dokonują się we współczesnym świecie i gospodarce, jest ogromne, a to oznacza, że także teoria klasteringu musi być stale aktualizowana i dostosowywana do współczesnych uwarunkowań. Zniesienie bariery geograficznej otwiera zupełnie nowy etap w rozwoju klastrów – etap ekspansji zagranicznej i współpracy ponadnarodowej.

Trend ten został dostrzeżony przez Komisję Europejską, która prowadzi szereg działań promujących różne formy współpracy klastrów na arenie międzynarodowej mając na uwadze szansę na zdynamizowanie procesu wzrostu innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Na uwagę zasługują dokumenty unijnych, z których wyłania się realny kształt polityki klastrowej UE:

  • w dokumencie „Industrial Policy in an Enlarged Europe” z 2002 roku Komisja Europejska odnosi się do koncepcji klastrów, zwłaszcza tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) jako szczególnego czynnika rozwoju w nowej polityce gospodarczej;
  • dokument Komisji Europejskiej „Innovate for a competitive Europe” w  działaniu 4.2 stwierdza, że fundusze strukturalne mają wspierać internacjonalizację regionalnych klastrów, ponieważ, według Komisji, klastry oraz sieci okazały się efektywnym narzędziem stymulującym innowacje.

Najważniejszym dla procesu internacjonalizacji europejskich klastrów jest ostatni z wymienionych dokumentów. Strategicznym założeniem Komisji Europejskiej jest wprowadzenie klasteringu na wyższy poziom rozwojowy – poziom współpracy międzynarodowej. W tym celu powołana została European Cluster Alliance stanowiąca sieć instytucji reprezentujących centralne i regionalne władze oraz agencje rozwoju, które wspierają dalsze pogłębianie transnarodowej współpracy pomiędzy regionami w zakresie rozwoju polityki klastrowej.